ATATÜRK KÖŞESİ
Bugüne dek elde ettiğimiz başarı, ancak gelişme ve uygarlığa bir yol açmıştır. Bize ve bizden sonra gelenlere düşen görev, bu yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir."
Mustafa Kemal ATATÜRK

ALTINCI KISIM

Kaldırılan Hükümler, Geçici Hükümler Ve Yürürlük

Kaldırılan Hükümler

Madde 87- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 30/01/1987 tarih, 8 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ve 08/02/1987 tarihli Yeni Asır gazetesinde yayınlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce , inşaat ruhsatı alıp süresi içerisinde inşaatına başlanmış yapılar mahallinde tetkik edilir. Ruhsat ve eklerine uygun olarak gabarisinde tamamlanmış olan yapılar eski yönetmelik hükümlerine tabi olup, yapı kullanma iznine esas olarak ruhsat yenilemesi yapılır. Eksik katlı yapılmış inşaatlar ise, yürürlükte bulunan Afet Yönetmeliğine göre değerlendirilerek uygun olması halinde ruhsat yenileme yapılarak gabarisinde veya statiğinin müsaade ettiği gabaride teşekkül etmesine izin verilir. Bu durumda ilk ruhsatın alındığı tarihte yürürlükte bulunan Afet Yönetmeliği dışındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İmar Kanununun ilgili maddelerine göre ruhsat talebinde bulunan ve halen işlem görmekte olan ruhsat talepleri, müracaat edildiği tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 88- Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayını müteakip mahalli gazetelerden birinde yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 89- Bu yönetmelik hükümlerini, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili Belediye Başkanları yürütür.

YENİ PROJELERİMİZ