ATATÜRK KÖŞESİ
Bugüne dek elde ettiğimiz başarı, ancak gelişme ve uygarlığa bir yol açmıştır. Bize ve bizden sonra gelenlere düşen görev, bu yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir."
Mustafa Kemal ATATÜRK

Plankote Haritaları

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.

Plankote Haritası'nın çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m'de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, Bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapılır.

Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi Plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde, aydınger veya polyester altlıklara yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) disket olarak teslim edilir.

Parsel Aplikasyonu (Sınır Tespiti)

Parseller'in, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden Poligon, Nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçiler ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tesbit edilir. El GPS'i ile araziniz tarif ile değil, uydulardan alınan verilerle bulunur (ülkenin neresinde olursa olsun).

Halihazır Haritalar

Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.

Halihazır Harita'da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir. Halihazır Haritalar, " 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelik " esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar Halihazır Harita olarak adlandırılır.

İmar Planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planı'nın dolayısıyla da Halihazır Haritası'nın hazırlatılması gerekmektedir.

Parsel Analizi

Parselin yerinin tespit edilmesi, parselle ilgili her türlü bilginin verilmesi.

Hacim Hesapları (Kübaj)

İnşaatlarda kazılacak toprak miktarı maliyet hesaplarında Kübaj hesabı yapılmaktadır. Dolgu kazı hesabı yapılmaktadır.

Boykesit ve Enkesit Çizimi (Yol Profili Çizimi)

Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.

Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir. (yol profili)

Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. En Kesit; boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m. genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.

İmar Planı Uygulamaları - İfraz (Ayırma)

Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

İmar Planı Uygulamaları - Tevhid (Birleştirme)

Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.

İmar Planı Uygulamaları - Yola Terk / Yeşil Alana Terk / Parka Terk

İmar planı gereği parselin yola ve yeşil alana terk işleminin yapılmasıdır.

T.U.S (Teknik Uygulama Sorumluluk Belgesi Hazırlamak)

Üzerine bina yapılacak parselin aplikasyon krokisi ve imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eder.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS yeryüzüne ait bilgileri, coğrafik anlamda birbiriyle ilişkilendirilmiş tematik harita katmanları gibi kabul ederek saklar. Bu basit ancak konumsal bilgilerin değerlendirilmesi açısından son derece güçlü bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, örneğin, dağıtım görevi üstlenmiş taşıma araçlarının optimum yük dağıtımından, planlamaya dayalı uygulamalara ait detay kayıtlarına, atmosferdeki değişimlerin modellenmesine kadar birçok gerçek dünya probleminin çözümüne imkan sağlar.

YENİ PROJELERİMİZ