ATATÜRK KÖŞESİ
Bugüne dek elde ettiğimiz başarı, ancak gelişme ve uygarlığa bir yol açmıştır. Bize ve bizden sonra gelenlere düşen görev, bu yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir."
Mustafa Kemal ATATÜRK

Nazım İmar Planı

1/5000 veya 1/2000 ölçekte hazırlanan Nazım İmar Planları kentlerde genel kullanış tiplerini, gelecekteki nüfus yoğunluklarını, kentlerin gelişme yönlerini üst ölçekli planlara uyan planlardır.

Uygulama İmar Planı

Nazım İmar Planı’na uygun olarak 1/1000 ölçekli çeşitli yapı adalarının yoğunlukları, düzeni, yollarlı ve uygulamaya yönelik detayların gösterildiği planlardır.

Mevzi İmar Planı

Mevcut planların yetersiz kalması durumunda planla bütünleşmeyen her tür ölçekteki planlardır.

İlave İmar Planı

Planlama için ayrılan alanın yetersiz kaldığı, sınırı mevcut planlama sınırı ile bitişik olan alanlarda, esas plan kararlarıyla bütünleşmek koşulu ile 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli olarak hazırlanabilecek planlardır.

Revizyon Planı

Mevcut Nazım ve Uygulama İmar Planları'nın ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda, planın tamamı veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

Yukarıda yer alan plan tipleri doğrultusunda her tür evrakın (imar durumu, aplikasyon krokisi, harita örneği, onaylı tapu kaydı, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri…..) temin edilerek ilgili belediyesine başvuru yapılması, takibi ve sonuçlandırılması

İmar Planı Değişikliği

Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi yönünde problem yaşanan imar alanlarında öneri değişikliklerin çalışılması ve uygun görülen Plan Değişikliğinin ilgili belediyesine sunulması, takibi ve sonuçlandırılması

YENİ PROJELERİMİZ